Algemene Voorwaarden

Definities

Artikel 1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende definities, met hoofdletter geschreven, de volgende betekenis:

Algemene voorwaarden: deze voorwaarden van Gladwell;

Deelnemers: werknemers van Cliënt die deelnemen aan de Trainingsdiensten die door Gladwell worden verstrekt;

Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht, merkenrecht, databankenrecht en knowhow;

Orderbevestiging: de bevestiging van de aankoop van de Trainingsdiensten die onder andere de kosten, de data en de reikwijdte en aard van de Trainingsdiensten specificeert;

Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Gladwell en Cliënt voor het aanbieden van Trainingsdiensten en die bestaat uit de Orderbevestiging en deze Algemene Voorwaarden;

Partij: Galdwell of Client

Privacybeleid: Gladwell’s Privacybeleid;

Trainingsdiensten: de training, studie en andere relevante diensten, waaronder maar niet beperkt tot de toegang tot het gebruik van het Trainingsplatform en het Trainingsmateriaal, dat door Gladwell aan de Cliënt in overeenstemming met de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden, zijn verstrekt;

Trainingsmateriaal: het materiaal, de documentatie en de informatie die Gladwell verstrekt door middel van de Trainingsplatform of in enige andere relatie met betrekking tot de Trainingsdiensten;

Trainingsplatform: het platform dat door Gladwell toegankelijk is gemaakt voor Deelnemers als onderdeel van de Trainingsdiensten, dat onder meer relevant Trainingsmateriaal bevat en ander dergelijke relevante informatie bevat.

Toepasselijkheid

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Trainingsdiensten die door Gladwell voor Cliënt worden uitgevoerd zoals nader omschreven in de Orderbevestiging.

2.2 Ingeval één of meerdere voorwaarden van de Orderbevestiging in strijd zijn met de voorwaarden van deze Algemene voorwaarden, prevaleren de in deze Algemene voorwaarden vermelde voorwaarden tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Orderbevestiging.

2.3 De relatie van Partijen is die van onafhankelijke contractanten en niets in deze Overeenkomst zal dusdanig worden uitgelegd dat Partijen als partners, joint ventures of mede-eigenaars worden beschouwd, of dat één van beide Partijen gemachtigd is om namens de andere Partij op te treden, deze te binden of anderszins verplichtingen te creëren of op zich te nemen, tenzij de Overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaald.

2.4 De toepasselijkheid van enige door Cliënt gehanteerde inkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Trainingsdiensten

Artikel 3. Trainingsdiensten

3.1 De specificaties van de door Cliënt aangeschafte Trainingsdiensten zijn beschreven in de Orderbevestiging.

3.2 Gladwell zal de Trainingsdiensten naar beste kunnen uitvoeren. Alle Trainingsdiensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting, tenzij Gladwell uitdrukkelijk en schriftelijk een resultaat heeft toegezegd.

3.3 Cliënt erkent dat Gladwell de inhoud en de diepgang van de Trainingsdiensten, vaststelt.

3.4 Gladwell bepaalt naar haar eigen oordeel welke personen/trainers de Trainingsdiensten leveren.

3.5. Gladwell heeft het recht om de personen/trainers te vervangen door andere personen/trainers met vergelijkbare vaardigheden en kennis.

3.6. De Cliënt is verantwoordelijk voor de keuze en geschiktheid van de Trainingsdiensten voor de Deelnemers. Een gebrek aan voorkennis bij de Deelnemers heeft geen invloed op de verantwoordelijkheden van de Cliënt.

3.7. Cliënt is gerechtigd om de Trainingsdiensten zonder opgave van redenen te annuleren binnen 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na het aanschaffen van de Trainingsdiensten.

3.8. Als de training wordt geannuleerd, wordt de Cliënt uiterlijk zeven (7) dagen voor de eigenlijke begindatum van de Training per e-mail of per telefoon op de hoogte gebracht.

3.9. Wanneer annulering van de Trainingsdiensten plaatsvindt door toedoen van Gladwell, dan zal Gladwell de Cliënt een alternatieve datum en/of locatie aanbieden. Als de Cliënt instemt met het alternatief, registreert Gladwell de nieuwe datum/data. De Cliënt ontvangt vervolgens een nieuwe bevestiging met de alternatieve datum. Als de Cliënt het aangeboden alternatief niet accepteert, wordt de training kosteloos geannuleerd en worden reeds betaalde bedragen binnen twee (2) weken terugbetaald.

3.10. In het geval dat de Cliënt de Trainingsdienst annuleert na de in artikel 3.7 genoemde termijn, worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • voor alle annuleringen worden administratiekosten van € 175 in rekening gebracht;
  • Indien annulering plaatsvindt tussen 8-6 weken voor aanvang van de training, wordt 50% van de
  • abonnementsprijs in rekening gebracht aan de Cliënt;
  • Bij annulering tussen 5-3 weken voor aanvang van de training wordt 75% van de abonnementsprijs in rekening gebracht aan de Cliënt;
  • Als de Cliënt binnen 2 weken vóór de training annuleert, wordt 100% van de abonnementsprijs in rekening gebracht aan de Cliënt.

3.11. De annuleringskosten zijn niet van toepassing in het geval een Deelnemer wordt vervangen door een collega. Vervanging is mogelijk tot de (eerste) dag van de Trainingsdienst. In alle andere (uitzonderlijke) situaties, die niet van toepassing zijn op de bovenstaande voorwaarden, wordt de afhandeling bepaald door Gladwell.

3.12. Cliënt informeert de Deelnemers over de verplichtingen op grond van de Overeenkomst en de gedragsregels en andere door Gladwell voorgeschreven regels met betrekking tot de Trainingsdiensten en draagt zorg voor naleving van deze regels en de Overeenkomst.

3.13. In het geval dat apparatuur, software en materialen van de Cliënt worden gebruikt bij het verstrekken van de Trainingsdiensten, zorgt Cliënt voor tijdige beschikbaarheid van goed werkende apparatuur en software.

Trainingsplatform

Artikel 4. Trainingsplatform

4.1. Met betrekking tot het verstrekken van de Trainingsdiensten en voor de duur van deze Overeenkomst, biedt Gladwell de Deelnemers toegang tot het Trainingsplatform. Deelnemers ontvangen een wachtwoord en log-in om toegang te krijgen tot het Trainingsplatform.

4.2. Voor de duur van de Overeenkomst krijgt de Cliënt een beperkt, niet-exclusief,

niet-overdraagbaar recht om de Deelnemers toegang te verlenen tot en gebruik te maken van het Trainingsplatform, om deel te nemen aan de Trainingsdiensten. Dit recht op toegang tot en gebruik van het Trainingsplatform is gekoppeld aan de specifieke Deelnemers.

4.3. Cliënt en/of Deelnemers mogen de rechten die zij ten aanzien van het Trainingsplatform onder de Overeenkomst hebben verkregen, niet verkopen,

verhuren of vervreemden. Ook is het niet toegestaan derden toegang te verlenen tot het Trainingsplatform, of deze op enige andere wijze of voor enig doel aan derden ter beschikking stellen.

4.4. Cliënt is volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor het gebruik door de Deelnemers van het Trainingsplatform.

4.5. Gladwell kan niet garanderen dat het Trainingsplatform vrij is van fouten en dat alle functies zonder onderbreking functioneren. Gladwell zal zich inspannen om fouten in het Trainingsplatform te verhelpen.

Betaling

Artikel 5. Betaling

5.1. De prijzen en tarieven van de Trainingsdiensten zijn vastgelegd in de Orderbevestiging. In het geval dat de omvang en/of aard van de Trainingsdiensten tijdens de Overeenkomst veranderen, zullen de prijzen en vergoedingen dienovereenkomstig worden aangepast.

5.2. Alle prijzen zijn in Euro's en exclusief omzetbelasting (BTW), vergoedingen, invoerrechten en andere overheidsheffingen die zijn of worden opgelegd, tenzij anders overeengekomen. Alle belastingen met betrekking tot de verrichte Trainingsdiensten worden betaald door Cliënt.

5.3. De verschuldigde bedragen worden door Cliënt voldaan conform de overeengekomen betalingscondities of op de wijze als vermeldt op de factuur. Gladwell kan bepaalde bedragen vooraf en andere bedragen achteraf factureren. Als er geen specifieke afspraken zijn gemaakt, betaalt Cliënt de betaling binnen dertig (30) dagen na factuurdatum of uiterlijk op de dag waarop de (eerste) Trainingsdienst plaatsvindt. Cliënt is niet gerechtigd betalingen op te schorten of verschuldigde bedragen te verrekenen.

5.4. Indien Cliënt de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Cliënt over het openstaande bedrag de wettelijke rente

verschuldigd zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is.

5.5. Indien Cliënt alsnog het verschuldigde bedrag niet betaalt, na ontvangst van een vordering of ingebrekestelling, dan kan Gladwell de vordering voor incasso uit handen geven, waarbij Cliënt tevens gehouden is tot het betalen van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in aanvulling op het totale verschuldigde bedrag, inclusief alle kosten in rekening gebracht door externe experts.

5.6. De relevante documenten en informatie uit de administratie of systemen van Gladwell worden beschouwd als overtuigend bewijs van de geleverde Trainingsdiensten en de bedragen die Cliënt in ruil voor deze Trainingsdiensten betaalt, onverminderd het recht van Cliënt om het tegendeel te bewijzen.

5.7. Niettegenstaande het hierboven genoemde kan Gladwell, in het geval Cliënt zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, ook de Overeenkomst beëindigen en/of de levering van Trainingsdiensten aan Cliënt opschorten.

Termijn & beëindiging

Artikel 6. Termijn en beëindiging

6.1. De Overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening door beide Partijen en blijft van kracht gedurende de looptijd van de Trainingsdiensten. Afgezien van de artikelen 3.7 en 3.8 hierboven, kan de Overeenkomst niet tussentijds worden opgezegd.

6.2. Elk der Partijen is gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen onder de Overeenkomst, in alle gevallen na toezending van een behoorlijke schriftelijke ingebrekestelling die zo gedetailleerd mogelijk is en waarin de in gebreke gestelde Partij een redelijke termijn wordt geboden om de inbreuk te verhelpen.

6.3. Elk der Partijen kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk

ontbinden indien de wederpartij surseance van betaling wordt verleend, indien een verzoek tot vereffening wordt ingediend met betrekking tot de andere Partij of indien de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd of beëindigd om andere redenen dan een bedrijfsreconstructie of fusie. Gladwell is nimmer uit hoofde van deze beëindiging verplicht om reeds ontvangen gelden terug te betalen of een schadevergoeding te betalen.

6.4. Gladwell is voorts gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling en zonder op enige wijze jegens Cliënt en/of Eindgebruiker aansprakelijk te worden, schriftelijk (gedeeltelijk) te ontbinden in geval van:

i. elke wijziging van zeggenschap in Cliënt, zijn gelieerde ondernemingen en/of aandeelhouders;

ii. Schending van de artikelen 4, 5, 8 door de Cliënt

6.5. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen Gladwell reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en Cliënt heeft betaald. Indien toepasselijk, blijven reeds gefactureerde bedragen die betrekking hebben werkzaamheden die al naar behoren door Gladwell zijn uitgevoerd en/of zijn geleverd, onverminderd verschuldigd met inachtneming van hetgeen in de vorige zin is bepaald. Deze bedragen worden onmiddellijk en volledig opeisbaar op het moment van beëindiging.

6.6. In het geval de Overeenkomst eindigt, om welke reden dan ook, i) behoudt Gladwell zich het recht voor om alle verdere levering van de Trainingsdiensten te staken, ii) eindigen alle rechten en licenties verleend aan Cliënt automatisch en iii) worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. In het geval van beëindiging zal Cliënt ook gehouden zijn om onmiddellijk alle Vertrouwelijke

Informatie te retourneren in overeenstemming met artikel 9.

6.7. Alle rechten of verplichtingen die naar hun aard bedoeld zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst - hetzij door ontbinding of anderszins - van kracht te blijven, blijven na beëindiging van deze Overeenkomst onverkort van kracht.

Privacy

Artikel 7. Privacy

7.1 Bij het verstrekken van de Trainingsdiensten verwerkt Gladwell persoonsgegevens van Cliënt en de Deelnemers zoals bedoeld in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 ("AVG"). Gladwell verwerkt deze persoonlijke gegevens in overeenstemming met haar Privacybeleid dat te vinden is op https://www.gladwell.nl/privac.... Cliënt garandeert dat zij het Privacybeleid aan de Deelnemers heeft verstrekt voorafgaand aan de start van de Trainingsdiensten.

Intellectueel eigendom

Artikel 8. Intellectueel Eigendom

8.1. Het Trainingsmateriaal is en blijft het exclusieve eigendom van Gladwell en/of haar licentiegevers. Alle Intellectuele Eigendomsrechten in het Trainingsmateriaal berusten bij Gladwell en/of haar licentiegevers. Niets in deze Overeenkomst is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten over te dragen aan de Cliënt en/of Deelnemers.

8.2. Voor de duur van de Overeenkomst krijgt de Cliënt een beperkt, niet-exclusief,

niet-overdraagbaar recht om de Deelnemers toegang te verlenen tot en gebruik te laten maken van het Trainingsmateriaal, zoals door Gladwell verstrekt is via het Trainingsplatform of anderszins, uitsluitend met het doel om deel te kunnen nemen aan de Trainingsdiensten.

8.3. Na voltooiing van de Trainingsdiensten mogen Cliënt en Deelnemers het Trainingsmateriaal intern gebruiken

binnen het bedrijf van Cliënt. Cliënt en/of Deelnemers zijn uitdrukkelijk niet gerechtigd om het Trainingsmateriaal te verkopen, verhuren, kopiëren, publiceren of anderszins te gelde te maken, bijvoorbeeld door het Trainingsmateriaal te gebruiken om eigen Trainingsdiensten aan te bieden.

8.4. Cliënt zal zich naar redelijkheid inspannen om de Intellectuele Eigendomsrechten van Gladwell en/of haar licentiegever op het Trainingsmateriaal te beschermen en onmiddellijk aan Gladwell rapporteren over inbreuken op dergelijke rechten waarvan Cliënt kennis krijgt, inclusief inbreuken door één van haar Eindgebruikers.

8.5. De Cliënt onthoudt zich van elke handeling die inbreuk maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten van Gladwell of haar licentiegevers, waaronder maar niet beperkt tot - i) de registratie van domeinnamen, handelsmerken of Google Adwords die identiek zijn aan of vergelijkbaar zijn met enig object ten aanzien waarvan de Intellectuele Eigendomsrechten bij Gladwell of haar licentiegevers berusten en/of het verwijderen, onleesbaar maken, verbergen of wijzigen van kennisgevingen of verklaringen van Gladwell of haar licentiegevers met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten.

8.6. Licenties van derden kunnen een integraal onderdeel vormen van de Trainingsdiensten. Als licenties van derden inderdaad deel uitmaken van de Trainingsdiensten, moet de Cliënt voldoen aan de bepalingen en voorwaarden die door de derde partij zijn verstrekt. Zonder het accepteren van deze licenties van derden is Cliënt niet gerechtigd om de Trainingsdiensten te gebruiken en/of te ontvangen.

8.7. Alle Intellectuele Eigendomsrechten van Cliënt en/of Deelnemers, inclusief eventuele Intellectuele Eigendomsrechten op materiaal van de Cliënt, blijven berusten bij Cliënt en/of Deelnemers.

Cliënt verleent hierbij Gladwell een royaltyvrije, onbeperkte, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie om het

Cliënt-materiaal te gebruiken in relatie tot de Trainingsdiensten. In het geval dat materiaal, geleverd door Cliënt en/of Deelnemers, wordt gebruikt door Gladwell in het Trainingsmateriaal, dan is Gladwell gerechtigd dat materiaal te gebruiken voor toekomstige Trainingsdiensten voor andere Cliënten, op voorwaarde dat alle referentie, merken en Vertrouwelijke Informatie zijn verwijderd.

Vertrouwelijke informatie

Artikel 9. Vertrouwelijke Informatie

9.1. Al het Trainingsmateriaal dat en informatie die bekend gemaakt is door de ene partij (Openbaarmakende Partij) aan de andere partij (de Ontvangende Partij), zal worden verondersteld vertrouwelijke informatie te zijn (Vertrouwelijke Informatie) en zal door de Ontvangende Partij als zodanig worden beschouwd, tenzij de Ontvangende Partij kan bewijzen dat de materialen en/of informatie geen Vertrouwelijke Informatie omvat omdat deze informatie:

a) Tot het publieke domein behoort, tenzij dit het gevolg is van schending door de Ontvangende Partij van de Overeenkomst;

b) reeds bekend is bij de Ontvangende Partij op het moment van bekendmaking door de Openbaarmakende Partij;

c) door de Ontvangende Partij op correcte en wettige wijze van een derde partij wordt ontvangen zonder beperking van openbaarmaking en zonder medeweten of redelijk vermoeden dat de openbaarmaking door een derde in strijd is met enige verplichting jegens de Bekendmakende Partij; of

d) vereist om (in de mate dat dit vereist is) openbaar te worden gemaakt op grond van wet- of regelgeving, op voorwaarde dat de Ontvangende Partij de

Openbaarmakende Partij redelijke kennisgeving geeft van de vereiste openbaarmaking en de mogelijkheid om een passend bevel tot bescherming van de informatie te verkrijgen, voor zover toegestaan door toepasselijke wet- of regelgeving.

9.2. Partijen erkennen dat alle Vertrouwelijke Informatie die door de Openbaarmakende Partij aan de Ontvangende Partij wordt bekendgemaakt, enkel en alleen gebruikt mag worden voor het daartoe bestemde doel, namelijk de uitvoering van de Overeenkomst.

9.3. de Ontvangende Partij gaat ermee akkoord dat zij zorg draagt voor de vertrouwelijkheid van alle Vertrouwelijke Informatie die door de Openbaarmakende Partij aan haar is verstrekt. Hieronder wordt verstaan maar is geenszins beperkt, het nemen van stappen om de vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke Informatie te beschermen en te behouden, als ware het haar eigen Vertrouwelijke Informatie, maar in ieder geval niet met minder dan een redelijke mate van zorg.

9.4. De Ontvangende Partij gaat er verder mee akkoord dat zij geen Vertrouwelijke Informatie bekend zal maken aan enige derde partij, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Openbaarmakende Partij, en Ontvangende Partij zal deze derden voor wat betreft de bescherming van de Vertrouwelijke Informatie ten minste dezelfde voorwaarden opleggen als de voorwaarden opgenomen in de Overeenkomst.

9.5. De Ontvangende Partij informeert de Openbaarmakende Partij onmiddellijk als zij op de hoogte wordt gesteld van ongeautoriseerde openbaarmaking van de Vertrouwelijke Informatie en neemt alle nodige maatregelen om verdere openbaarmaking en/of gebruik van de ongeautoriseerde openbaar gemaakte Vertrouwelijke Informatie te voorkomen.

9.6. Op eerste verzoek van de Openbaarmakende Partij zal de

Ontvangende Partij onmiddellijk alle Vertrouwelijke Informatie, inclusief kopieën en/of afgeleide werken daarvan, aan de Openbaarmakende Partij terugsturen en zal zij elk gebruik van de Vertrouwelijke Informatie onmiddellijk beëindigen.

Aansprakelijkheid

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Het volgende artikel beschrijft de volledige financiële aansprakelijkheid van Gladwell (inclusief enige aansprakelijkheid voor de handelingen of nalatigheden van haar werknemers, agenten, licentiegevers en onderaannemers) ten opzichte van Cliënt met betrekking tot enige schending van deze Overeenkomst, dan wel enige vertegenwoordiging, onjuiste voorstelling van zaken (ongeacht of onschuldig of nalatig), verklaring of onrechtmatige daad of nalatigheid (inclusief zonder beperking nalatigheid) ontstaan onder en/of in verband met de Overeenkomst.

10.2. De aansprakelijkheid van Gladwell wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of enige andere oorzaak, is beperkt tot vergoeding van de directe schade, voor een bedrag dat niet hoger is dan het bedrag dat Cliënt feitelijk in de voorafgaande vierentwintig (24) maanden aan Gladwell uit hoofde van de Overeenkomst heeft betaald. Voor schade, ongeacht de oorzaak daarvan, zal de totale aansprakelijkheid van Gladwell op basis van deze Overeenkomst in geen geval de totale kosten van de Trainingsdiensten voor Cliënt overschrijden.

10.3. Gladwell aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor bijzondere, indirecte, gevolg- of puur economische schade, kosten, verliezen of uitgaven, verlies van zaken, winstderving,

niet-gerealiseerde verliezen of geanticipeerde besparingen, verlies van goodwill, verlies veroorzaakt door bedrijfsonderbreking, verlies van goederen, verlies van gebruik, verlies in

verband met (rechts)vorderingen, materialen, diensten en/of software van derde partijen en verlies in de vorm van het inhuren van leveranciers.

10.4. Gladwell en/of haar licentiegevers zijn niet aansprakelijk, ongeacht de oorzaak, voor enige kosten of schade veroorzaakt door

(i) enig gebruik van de Trainingsdiensten door Cliënt en/of Deelnemer ii) (zakelijke) beslissingen gemaakt door Cliënt en/of Deelnemers op basis van op de Trainingsdiensten en/of (ii) het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door Cliënt.

10.5. De uitsluitingen en beperkingen genoemd in Artikel 10 zijn niet van toepassing in het geval en voor zover de schade te wijten is aan opzet of bewusteloosheid van Gladwell of haar management.

10.6. Elke vordering tot schadevergoeding moet worden gericht aan Gladwell en vervalt na het verstrijken van een periode van twaalf

(12) maanden na het ontstaan van de vordering. Behoudens het geval dat nakoming blijvend onmogelijk is geworden, komt aansprakelijkheid wegens toerekenbare tekortkoming in de Overeenkomst pas tot stand indien Gladwell onmiddellijk schriftelijk in gebreke is gesteld.

10.7. In geval van niet-nakoming van de Overeenkomst door Cliënt is Gladwell steeds gerechtigd om de toegang tot de Trainingsdiensten (tijdelijk) op te schorten.

Overmacht

Artikel 11. Overmacht

Gladwell is niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst als gevolg van gebeurtenissen die buiten de redelijke controle van Gladwell vallen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot natuurrampen, terrorisme, aardbevingen, overheidsbesluiten, arbeidsconflicten, storingen in het gebruik, ziekte of niet-beschikbaarheid van trainers, tekort aan voorraden, rellen, oorlog, brand, epidemieën.

Toepassend recht en forumkeuze

Artikel 12. Toepassend recht en forumkeuze

12.1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken( 'CISG') is niet van toepassing.

12.2. Alle controverses, geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst of de schending daarvan, die niet in der minne door Partijen zijn geregeld, zullen uitsluitend en definitief worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter in Amsterdam, Nederland.

12.3. Mocht een klacht niet tot een onderlinge oplossing leiden dan is Cliënt tevens gerechtigd zijn klacht voor te leggen aan:

De Geschillencommissie Postbus 90600

2509 LP DEN HAAG

070 310 5310

www.degeschillencommissie.nl

Varia

Artikel 13. Varia

13.1. Cliënt is niet bevoegd om de Overeenkomst en/of enige van haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze Overeenkomst, inclusief de licentie zoals hieronder verleend, over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gladwell.

13.2. Gladwell heeft het recht om deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan elke partij die is op enigerlei wijze aan haar verbonden is en/of aan haar (sub) licentiegevers.

13.3. Ingeval één of meer bepalingen van deze Overeenkomst nietig blijken of vernietigd worden, blijven Partijen onverkort gebonden door de overige bepalingen in deze voorwaarden. Hetgeen nietig of ongeldig is, zal onmiddellijk worden vervangen door één

of meer rechtsgeldige bepalingen die, gegeven de inhoud en bedoeling van deze Overeenkomst, zo dicht mogelijk zullen overeenkomen met hetgeen dat wordt vervangen.

13.4. Aanvullingen en/of afwijkingen van de Overeenkomst zijn slechts van toepassing indien Partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.

Definitions

Article 1. Definitions

1.1. In this Terms & Conditions, capitalized terms shall be defined as follows:

Agreement: the agreement between Gladwell Academy BV and Client for the provision of Training Services which consists of the Sales Order Confirmation and these Terms & Conditions; Intellectual Property Rights: All intellectual property rights, including but not limited to copyrights, trademark rights, database rights and know-how;

Participants: employees of Client that will participate in the Training Services provided by Gladwell Academy BV;

Privacy Policy: the Gladwell Academy BV privacy policy; Sales Order Confirmation: the confirmation of the purchase of the Training Services specifying inter alia the costs, dates, scope and nature of the Training Services;

Terms & Conditions: these terms and conditions as used by Gladwell Academy BV;

Training Material: the material, documentation and information provided by Gladwell Academy BV by means of the Training Platform or otherwise in relation to the Training Services;

Training Platform: the platform made accessible by Gladwell Academy BV to the Participants as part of the Training Services which contains inter alia training materials and other relevant information;

Training Services: the training, study and related services, including but not limited to access to and use of the Training Platform and Training Materials provided by Gladwell Academy BV to Client on the basis of and in accordance with these Terms & Conditions and the Agreement;

Website: Gladwell Academy BV's website https://www.gladwellacademy.com and all underlying webpages.

Terms & Conditions

Article 2 Applicability of the Terms & Conditions

2.1. These Terms & Conditions apply to the Training Services to be performed by Gladwell Academy BV for Client as further described in the Sales Order Confirmation.

2.2. In the event one or more terms of the Sales Order Confirmation are in conflict with the terms of this Terms & Conditions,

the terms stated in this Terms & Conditions will prevail unless explicitly stated otherwise in the Sales Order Confirmation.

2.3. The relationship of the Parties is that of independent contractors and nothing in the Agreement will be construed so as to constitute the Parties as partners, joint ventures or co-owners or empower either Party to act for, bind or otherwise create or assume any obligation on behalf of the other and neither Party will hold itself out as entitled to do the same, unless expressly provided otherwise in the Agreement.

2.4. The applicability of any of the Client’s purchasing terms and conditions is expressly rejected.

Terms & Conditions

Article 3 Training Services

3.1. The specifications of the Training Services purchased by Client are described in Sales Order Confirmation.

3.2. Gladwell Academy BV will perform the Training Services to the best of its ability. All Training Services shall be performed on the basis of an obligation to use best endeavors unless and insofar Gladwell Academy BV has expressly promised a result in writing.

3.3. Client acknowledges that the content and depth of the Training Services to be provided by Gladwell Academy BV to Client are determined by Gladwell Academy BV at is discretion.

3.4. Gladwell Academy BV, at its own discretion, determines which persons / trainers will provide the Trainings Services.

3.5. Gladwell Academy BV is entitled to replace the persons/trainers with other persons/trainers with similar skill and knowledge.

3.6. The Client is responsible for the choice and suitability of the Training Services for the Participants. A lack of prior knowledge on the part of the Participants does not affect Client’s responsibilities under the Agreement.

3.7. If the training is cancelled, the client shall be notified by email or telephone seven (7) days before the starting date of the Training at the latest.

3.8. When cancellation of the Training Service by Gladwell Academy BV occurs, Gladwell Academy BV will offer the Client an alternative date and/or location. If the Client agrees to the alternative, Gladwell Academy BV will register the new date/dates. The Client will then receive a new confirmation containing the alternative date. If the Client does not accept the alternative offered, the training will be canceled free of charge and will be refunded within two (2) weeks.

3.9. In the event the Client cancels the Training Service, the following costs will be charged:

  • for all cancellations a € 175 administration fee will be charged;

  • If cancellation occurs between 8-6 weeks before the start of the training, 50% of the subscription price will be charged to the Client;

  • If cancellation occurs between 5-3 weeks before the start of the training 75% of the subscription price will be charged to the client;

  • If the client cancels within 2 weeks before the training 100% of the subscription price will be charged to the client.

3.10. The cancellation charges do not apply in the event a Participant is replaced by a colleague. Replacement is possible up until the (first) day of the Training Service. In all other (exceptional) situations, which do not apply to the above conditions, the course of action will be determined by Gladwell Academy BV.

3.11. Client will inform the Participants of the obligations under the Agreement and the rules of conduct and other rules prescribed by Gladwell Academy BV in relation to the Training Services and shall ensure compliance with these rules and the Agreement.

3.12. In the event equipment, software and materials of the Client are used in providing the Training Services, Client ensures the timely availability of properly operating equipment and software.

Terms & Conditions

Article 4 Training Platform

4.1. In relation to the provision of the Training Services and for the duration of this Agreement, Gladwell Academy BV offers the Participants access to the Training Platform. Participants will receive a password and log-in in order to access the Training Platform.

4.2. For the duration of the Agreement the Client is granted a limited, non-exclusive, non-transferable right to allow the Participants access to and use of the Training Platform in order to participate in the Training Services. This right to access and use of the Training Platform is linked to the specific Participants.

4.3. Client and/or Participants may not sell, let, dispose of or grant restricted rights to the (access to the) Training Platform or make these available to third parties in any other way or for any purpose.

4.4. Client is fully, independently and solely responsible for all use the Participants makes of the Training Platform.

4.5. Gladwell Academy BV does not guarantee that the Training Platform is free of errors and functions without interruption. Gladwell Academy BV shall make efforts to fix errors in the Training Platform.

Terms & Conditions

Article 5 Payment

5.1. The prices and fees pertaining to the Training Services are specified in the Sales Order Confirmation. In the event the scope and/or nature of the Training Services changes during the Agreement, the prices and fees will be amended accordingly.

5.2. All prices are in Euros and are exclusive of turnover tax (VAT), fees, duties and other government levies that have been or are later imposed, except where agreed otherwise. Any taxes related to the Training Services provided under the Agreement shall be paid by Client.

5.3. Amounts due shall be paid by Client in accordance with the payment terms that have been agreed or that are stated on the invoice. Gladwell Academy BV may invoice certain amounts in advance and other amounts in arrears. If no specific arrangements have been made, Client shall effect payment within thirty (30) days after the date of invoice or at the day of the Training Services at the latest. Client shall not be entitled to suspend any payments or to offset any amounts due.

5.4. If Client fails to pay the amounts due or fails to pay the amounts due in a timely manner, statutory commercial interest shall be payable by Client on the outstanding amount without a demand or notice of default being required.

5.5. If Client still fails to pay the amount owed after receiving a demand or notice of default, Gladwell Academy BV may refer the debt for collection, in which case Client shall also be obliged to pay all in-court and out-of-court expenses in addition to the total amount due, including all costs charged by external experts.

5.6. The relevant documents and information from Gladwell Academy BV's administration or systems shall be conclusive evidence of the provided Training Services and the amounts payable by Client in return for these Training Services, without prejudice to Client’s right to submit evidence to the contrary.

5.7. Notwithstanding the above, in the event Client fails to fulfil its payment obligations, Gladwell Academy BV may also terminate the Agreement and/or suspend the provision of Training Services to Client.